Pravidla


PRAVIDLO 1 – POČET HRÁČU

 1. Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé má nejvýše 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při porušení tohoto pravidla rozhodčí přeruší hru a družstvo, které porušilo počet hráčů na hřišti, potrestá žlutou kartou (tzn. vyloučením jednoho hráče, který byl v té době na hřišti, na 2 minuty).
 2. Hráči budou uvedeni na předtištěné soupisce mužstva k utkání plným jménem.
 3. Maximální povolený počet hráčů na základní soupisce je 20. Tito hráči budou uvedeni na předtištěné základní soupisce pro sezonu 2017/2018 plným jménem, rodným číslem a vlastnoručním podpisem. Svým podpisem na základní soupisce mužstva hráč potvrzuje, že soutěž absolvuje na vlastní nebezpečí a bere na vědomí a souhlasí s tím, že pojištění není zajištěno pořadatelem a v případě jakéhokoliv zranění nebude na pořadateli vymáhat žádné odškodné! Tato soupiska musí být odevzdána nejpozději do 1. listopadu 2017 zástupcům vedení soutěže. Při porušení tohoto pravidla nebude mužstvo přihlášeno do soutěže!
 4. Počet střídání během hry se neomezuje. Hráč, který byl vystřídán, se znovu může vrátit do hry a střídat jiného hráče. Střídání se provádí v místě, které určí rozhodčí a střídající hráč může vstoupit na plochu až po opuštění hrací plochy hráčem, který je střídán. Ostatní zúčastnění hráči musí být v prostoru, který jim určí rozhodčí. Při porušení tohoto pravidla rozhodčí přeruší hru a družstvo, které se provinilo, potrestá žlutou kartou (tzn. vyloučením jednoho hráče, který byl v té době na hřišti, na 2 minuty).
 5. Nejnižší počet hráčů v poli je 2+1 brankář. Při porušení tohoto pravidla je okamžitě ukončen zápas a výsledek se kontumuje 0:10 v neprospěch provinivšího se družstva.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit hráči starší 18-ti let a hráči od 15 let po předložení souhlasu svých zákonných zástupců.

PRAVIDLO 2 – VÝSTROJ HRÁČU

 1. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jeho nebo jiného hráče (šperky, hodinky, apod.)
 2. Povinná výstroj hráče: dres nebo tričko, trenýrky, čistou sportovní obuv vhodnou do haly (tj. obuv, která nezanechává viditelné čáry na parketách např. boty s turfovou podrážkou).
 3. Brankář musí mít oblečení odlišné od ostatních hráčů a rozhodčího.

Za porušení těchto pravidel musí být provinivší se hráč vykázán z hrací plochy, aby si mohl výstroj upravit. Do hry se může vrátit až po odstranění nedostatků. Opakované porušení tohoto pravidla stejným hráčem se posuzuje jako nesportovní chování a hráč bude potrestán žlutou kartou.

PRAVIDLO 3 – DOBA HRY

Hrají se dva poločasy. Doba hry je 2×20 minut. Rozhodčí nastaví tuto dobu pouze v případě, je-li třeba provést pokutový kop nařízený v normální hrací době. V poločase si obě družstva vymění strany a po přestávce dlouhé maximálně 3 minuty se pokračuje. Právo pozastavit časomíru během hry má pouze rozhodčí.

Každé družstvo má nárok na 1 minutu oddechového času v každém poločase hrací doby. Doba oddechového času se do řádné doby trvání hry nezapočítává. O oddechový čas může zažádat zástupce družstva u rozhodčího a to pouze během přerušené hry. Jestliže si tým nevybere oddechový čas v prvním poločase, nemůže si jej převést do poločasu druhého. Ve druhém poločase má nárok pouze na jeden oddechový čas.

PRAVIDLO 4 – ZAHÁJENÍ HRY

Před zahájením hry se losuje o strany a výkop. Družstvo, které los vyhrálo, si může zvolit buď stranu nebo výkop.

Na znamení rozhodčího začíná hra výkopem, který se provádí zahráním v klidu ležícího míče na středové značce směrem na soupeřovu polovinu. Hráči soupeře musí zůstat ve vzdálenosti nejméně 4 metry od míče.

Míč je ve hře, když se pohne. Hráč, který výkop prováděl nesmí hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč.

Po dosažení branky se hra zahajuje stejným způsobem, výkop provádí hráč družstva, které branku obdrželo.

Přímo z výkopu může být dosaženo branky.

Při porušení tohoto pravidla se výkop opakuje. Výjimku tvoří pouze situace, kdy hráč provádějící výkop zahraje podruhé s míčem, který je již ve hře, a to dříve, než se jej dotkne jiný hráč. V tomto případě rozhodčí nařídí nepřímý volný kop z místa přestupku.

Míč rozhodčího – Po každém jiném přerušení hry, které nevyplynulo z porušení pravidel a jestliže míč zůstal ve hře, provádí rozhodčí vhazování míče na zem v místě, kde byl v okamžiku přerušení hry. Míč je ve hře, jakmile dopadne na zem.

PRAVIDLO 5 – MÍČ VE HŘE a MÍČ ZE HRY

Míč je ze hry:

 1. Přejde-li po zemi nebo vzduchem pomezní nebo brankovou čáru celým

objemem.

 1. Přeruší-li rozhodčí hru.
 2. Dotkne-li se míč stropu.

Jinak je od začátku do konce míč ve hře, a to i tehdy:

 1. Odrazí-li se od brankové tyče zpět do hrací plochy
 2. Odrazí-li se zpět do hrací plochy od rozhodčího, který je na hrací ploše.
 3. Vznikne-li domněnka, že pravidlo bylo porušeno, ale rozhodčí hru nepřerušil.

PRAVIDLO 6 – DOSAŽENÍ BRANKY

Branky je dosaženo: přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mezi oběma tyčemi pod břevnem, aniž se jej dotkl rukou či paží některý z útočících hráčů.

PRAVIDLO 7 – VOLNÉ KOPY

Přímý volný kop: může z něho být proti provinilému družstvu dosaženo branky.

Nepřímý volný kop: může z něho být dosaženo branky pouze tehdy, dotkne-li se míče nebo jím zahraje jiný hráč, než ten, který nepřímý volný kop prováděl, a sice dříve, než míč skončí v brance.

Provádí-li hráč volný kop, musí být všichni hráči družstva soupeře nejméně 4 metry od míče, dokud není míč ve hře. Výjimka: když hráč soupeře stojí na brankové čáře mezi tyčemi.

Jestliže se hráč družstva soupeře přiblíží na vzdálenost menší než 4 metry od míče před provedením volného kopu, rozhodčí provedení kopu zastaví a dá souhlas k provedení až když jsou splněna pravidla. Při opakovaném porušení tohoto pravidla udělí rozhodčí provinivšímu se hráči žlutou kartu.

Při provádění volného kopu musí být míč v klidu a hráč provádějící volný kop nesmí hrát míčem podruhé, dokud se jiný hráč míče nedotkne nebo míčem nezahraje.

Jestliže hráč, který provedl volný kop zahraje míčem podruhé, provede hráč družstva soupeře nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal.

PRAVIDLO 8 – ZAKÁZANÁ HRA a NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Přímý volný kop nařídí rozhodčí, jestliže se hráč úmyslně dopustí některého z následujících přestupků:

 • Kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
 • Podtrhne soupeře nohou nebo „stoličkou“ vzadu nebo vpředu
 • Skočí na soupeře
 • Prudce nebo nebezpečně do soupeře vráží
 • Vráží zezadu do soupeře, který mu nebrání ve hře
 • Udeří soupeře nebo se ho pokouší udeřit
 • Plivne na soupeře
 • Drží soupeře
 • Strká do soupeře
 • Hraje s míčem rukou, tj. nese míč, hodí, odrazí rukou nebo paží. Toto se netýká brankáře ve vlastním pokutovým území
 • Skluz, při kterém dojde k ohrožení jiného hráče

Nepřímý volný kop nařídí rozhodčí proti družstvu, jehož hráči se dopustí následujících přestupků:

 • Hrají způsobem, který je dle rozhodčího nebezpečný, např. Se pokouší kopnout do míče, který drží brankář
 • Vráží do soupeře dovoleným způsobem (ramenem), ale v době, kdy míč není v jejich bezprostřední blízkosti a kdy se nesnaží s míčem hrát
 • Úmyslně brání soupeři ve hře
 • Když jako brankář ve vlastním pokutovém území vyhodí nebo vykopne míč přes středovou čáru, aniž se jej dotkl některý z hráčů nebo se míč dotkl země na vlastní polovině

Přímý i nepřímý volný kop se provádí z místa, kde došlo k přestupku.

PRAVIDLO 9 – POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop rozhodčí nařídí, dopustí-li se některého z výše uvedených přestupků v pravidle 8 odst. přímý volný kop hráč bránícího družstva ve vlastním pokutovém území. Pokutový kop musí rozhodčí nařídit bez ohledu na to, kde je právě míč.

Pokutový kop se provádí z pokutové značky. Při jeho provádění musí být všichni hráči na hrací ploše, s výjimkou hráče provádějícího pokutový kop a brankáře družstva soupeřů, mimo pokutové území a ve vzdálenosti nejméně 3 metry od pokutové značky. Brankář musí stát na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, dokud není pokutový kop proveden.

Dojde-li k nastřelení tyče nebo brankáře a není docíleno branky, považuje se hra za přerušenou bez ohledu na to, kam byl míč odražen. Po tomto přerušení následuje kop od branky.

Hráč provádějící pokutový kop musí míč kopnout dopředu.

Při každém porušení tohoto pravidla:

 1. hráčem bránícího družstva – pokutový kop se opakuje, nebylo-li dosaženo branky
 2. hráčem útočícího družstva – bylo-li dosaženo branky, nesmí být uznána a pokutový kop se opakuje
 3. brankářem – bylo-li dosaženo branky, musí být uznána. Nebylo-li dosaženo branky pokutový kop se opakuje

PRAVIDLO 10 – NAPOMENUTÍ (žlutá karta)

Rozhodčí musí napomenout hráče žlutou kartou, pokud:

 1. Soustavně porušuje pravidla
 2. Slovy nebo jednáním projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
 3. Chová se nesportovně (úmyslně zakopne nebo zahodí míč, zdržuje hru, apod.)
 4. Nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného nebo pokutového kopu
 5. Strká do soupeře ve zdi
 6. Špatně střídá
 7. Zabrání družstvu soupeře dosáhnout branky tím, že míč úmyslně zahraje rukou (netýká se brankáře v jeho vlastním pokutovém území)
 8. se pokusí vyprovokovat soupeře k nesportovnímu chování
 9. rozhodčí udělí mužstvu žlutou kartu za nesportovní chování lavičky

Za výše uvedené přestupky rozhodčí nařídí 2 minutový trest hráči, či mužstvu, který(é) se provinil(o) – družstvo hraje o hráče v poli méně, a to po celou dobu(2 min.), bez ohledu na to zda obdrží branku či nikoliv. Ve prospěch družstva soupeřů nařídí nepřímý volný kop, pokud toto nezahrává PVK, či PK.

Za druhou obdrženou žlutou kartu v průběhu soutěže nesmí hráč nastoupit k příštímu utkání.

PRAVIDLO 11 – VYLOUČENÍ (červená karta)

Rozhodčí musí vyloučit hráče červenou kartou, když:

 1. Se proviní hrubým nesportovním chováním
 2. Hraje surově
 3. Použije urážlivých nebo hrubých výroků vůči rozhodčímu (platí i pro hráčskou lavici)
 4. Vyhrožuje-li rozhodčímu nebo hráčům soupeřova družstva (platí i pro hráčskou lavici)
 5. Plivne na soupeře, rozhodčího nebo jinou osobu (platí i pro hráčskou lavici)
 6. Surově skluzem srazí protihráče
 7. Obdrží-li druhou žlutou kartu

Po obdržení červené karty je hráč vyloučen do konce utkání a mužstvo hraje o jednoho či více hráčů(dle počtu vyloučených) v poli méně.

Za každou obdrženou červenou kartu v průběhu soutěže nesmí hráč nastoupit v příštím utkání. Za druhou obdrženou červenou kartu v průběhu soutěže nesmí hráč nastoupit v příštích 4 utkáních (hráči na to nebudou již dále upozorňováni – musí si to sami ohlídat)!!!

PRAVIDLO 12 – Rozehrání autu – kop MÍČE

Přejde-li míč po zemi nebo vzduchem celým objemem pomezní čáru, kope jej některý z hráčů z opačného družstva, než ze kterého se hráč dotkl jako poslední. Hráč rukou umístí a zastaví míč za pomezní čárou mimo hrací plochu nebo na pomezní čáru v místě, kde míč přešel pomezní čáru. Po umístění míče rukou na místo rozehrání, musí rozehrávající hráč do 5 sekund míč odkopnout libovolným směrem. Míč je ve hře, jakmile se dostane na hrací plochu. Rozehrávající hráč nesmí míčem opět hrát dříve, než se míče dotkne jiný hráč. Hráč soupeře v okamžiku rozehrání autu musí být od místa rozehrání vzdálen nejméně 1,5 metru.

Přímo  z rozehraného autu nemůže být dosažena branka.

Nebyl-li míč správně rozehrán, rozehrává jej hráč družstva soupeře.

PRAVIDLO 13 – KOP OD BRANKY

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou čáru mimo její část mezi brankovými tyčemi a hrál-li při tom naposledy hráč útočícího družstva, získává míč bránící družstvo, které rozehraje hru od branky standartním způsobem viz. pravidlo 15. Brankář provádějící rozehru nesmí míčem hrát po druhé, a to dokud se míče nedotkne nebo s ním nezahraje jiný hráč. Hráč družstva soupeře musí zůstat mimo pokutové území dokud není míč ve hře. Míč se může po vykopnutí dostat na polovinu soupeřů. Brankář nesmí vykopávat z ruky.

Zahraje-li hráč, který provádí kop od branky znovu dříve než se míče dotkne jiný hráč, nařídí rozhodčí ve prospěch soupeře nepřímý volný kop ze středové čáry. Pokud brankář vykopne míč z ruky, kop se opakuje.

PRAVIDLO 14 – ROHOVÝ KOP

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou čáru mimo její část mezi brankovými tyčemi a hrál-li při tom naposledy hráč bránícího družstva, provádí se rohový kop. Kop z rohu se provádí kopnutím míče, který je položen přesně v bodě, kde se protínají pomezní a branková čára.

PRAVIDLO 15 – BRANKÁŘ

 1. Brankář může míč hodit rukou nebo jej vykopávat ze země, ale nesmí míč vykopnout z ruky
 2. Pokud hráč nahrává vlastnímu brankáři, musí brankář hrát nohama a nesmí se jej dotknout rukama (tzv. Malá domů)
 3. Brankář může být vystřídán jen se svolením rozhodčího
 4. Brankář, který míč zachytil ve hře, musí rozehrát tak, aby se míče dotkl jiný hráč před polovinou hřiště nebo aby se míč dotkl země nejprve na vlastní polovině

Při porušení bodu 2) a 3) nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti družstvu, které se provinilo z místa, kde k přestupku došlo.

PRAVIDLO 16 – REGISTRACE, KONFRONTACE

Amatérské ligy v sálové kopané 2017/2018 se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří v oficiální fotbalové soutěži ve fotbalovém ročníku 2017/2018, která je pořádaná FAČR, hrají maximálně 4. třídu. Dále se mohou zúčastnit hráči, kteří hrají nejnižší třídu oficiální fotbalové soutěže Slovenské republiky (tzv. 8.liga). Zákaz hráčům, kteří mají registraci u jiného zahraničního fotbalového svazu než je Slovenská republika. Omezení neplatí pro hráče od věku 50 let. Věk se počítá dnem zahájení prvního kola AFLS ligy. Před zahájením soutěže proběhne schůzka, na kterou budou pozváni všichni zástupci (prezidenti) jednotlivých přihlášených mužstev. Na této schůzce se zástupci týmů znovu projdeme všechny přihlášené mužstva a společně odhlasujeme jejich legitimní zařazení do ligy. Právo hlasovat má 1 zástupce z každého přihlášeného mužstva a 1 zástupce pořadatele soutěže. O hlasování bude proveden zápis a podepsán účastníky schůzky.

Konfrontace hráče může být v průběhu utkání nebo okamžitě po jeho skončení. Všichni hráči jsou povinni na požádání vedení ligy či rozhodčích se prokázat osobním průkazem (OP, ŘP, CP). Neprokáže-li hráč svoji totožnost následuje kontumace utkání.

V termínu od 18.12.2017 do 5.1.2019 začíná běžet přestupové období. V tomto období může dojít k přestupu hráčů mezi jednotlivými mužstvy. V daném termínu je nutné doručit vedení soutěže vyplněný formulář Přestupové období. Tento formulář musí být podepsán ze strany přestupujícího hráče a vedení nového mužstva. Hráč, který přestupuje do jiného mužstva by z etického hlediska na tuto skutečnost měl upozornit vedoucího z odcházejícího mužstva. Každé mužstvo může v daném období doplnit soupisku o 2 nové hráče. Hráči budou přijati na základě vyplněného formuláře Přestupové období. Formulář musí být doručen vedení ligy opět nejpozději 5.1.2019 a podepsán ze strany nového hráče a vedení mužstva. Noví hráči musí splňovat standartní podmínky a o zařazení či nezařazení nových hráčů rozhodne vedení ligy do 7.1.2018.

Pokud mužstvo poruší toto pravidlo, bude zápas ukončen a kontumován ve prospěch soupeře, stejně tak budou zpětně kontumovány všechny zápasy, ve kterých provinivší se hráč nastoupil. Pokud mužstvo poruší toto pravidlo třikrát, bude se postupovat dle pravidla 17.

PRAVIDLO 17 – KONTUMACE

Při kontumaci se zapíše výsledek 0:10 v neprospěch provinivšího se družstva. V případě, že výsledek je pro družstvo, které kontumaci nezavinilo lepší než 10:0, ponechává se výsledek, který byl dosažen hrou.

Pokud se družstvo během soutěže dopustí tří úmyslných kontumací bude vyřazeno ze soutěže. Pokud je v tom momentě odehráno více než 60% všech zápasů soutěže zůstávají předešlé výsledky včetně střelců branek a udělených žlutých a červených karet v platnosti. V opačném případě budou všechny předešlé zápasy kontumovány 10:0 ve prospěch soupeře.

V případě odstoupení nebo vyloučení ze soutěže nemá družstvo právo na vrácení startovného a to ani jeho poměrné části!

PRAVIDLO 18 – PROTESTY

Každé družstvo má právo podat jakýkoliv protest. Lze jej podat jen písemnou formou spolu se složením částky Kč 300,-. V případě zamítnutí protestu tato částka propadá pořadateli soutěže. V opačném případě se protestujícímu vrací. Lhůta pro podání protestu je 48 hodin od události, na kterou je protest dáván. Protest bude nejpozději do 7 dnů od jeho podání projednán komisí ZAL a protestující bude písemně vyrozuměn o rozhodnutí komise.

PRAVIDLO 19 – INZULTACE

Inzultací se rozumí jakýkoliv z níže uvedených činů, jichž se dopustí jakákoliv osoba vůči rozhodčímu.

 1. Udeření
 2. Kopnutí
 3. Podražení
 4. Násilné vrážení
 5. Násilné cloumání
 6. Úmyslné vyražení píšťalky z úst nebo ruky
 7. Udeření míčem nebo jiným předmětem

Pouhý pokus se za inzultaci nepovažuje. Pokud se jedná o pokus, hodnotí se tento přestupek jako nesportovní chování.

Za inzultaci bude hráč vyloučen do konce soutěže, minimálně však na 10 utkání!

Pravidlo 20 – KAPITÁN DRUŽSTVA

 1. Je povinen být zřetelně označen kapitánskou páskou
 2. Zodpovídá za chování svého družstva i na hráčské lavičce
 3. Jako jediný se může dotazovat rozhodčího na důvod rozhodnutí a vznášet protesty
 4. Zodpovídá za dodržování těchto pravidel hráči svého družstva
 5. Je povinen podepsat zápis o utkání a tím stvrdit oprávněnost nastupujících hráčů
 6. Je zodpovědný za odevzdání soupisky k utkání nejpozději v čas zahájení utkání dle rozlosování. Po zahájení utkání již nebude možno na soupisku k utkání dopisovat žádného dalšího hráče.
 7. Zodpovídá za bezpečnost rozhodčího

PRAVIDLO 21 – HODNOCENÍ

Vítězem se stává družstvo, které má nejvíce bodů, přičemž za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.

Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje:

 1. počet bodů ze vzájemných zápasů
 2. skóre ze vzájemných zápasů
 3. celkové skóre (rozdíl branek vstřelených a obdržených)
 4. více vstřelených branek
 5. vítěz závěrečných penalt